1 1 1 https://bip.gzzjawornikpolski.pl/deklaracja-dostepnosci/ Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Żłobków w Jaworniku Polskim

Gminny Zespół Żłobków w Jaworniku Polskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Żłobków w Jaworniku Polskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Pieniądz.
 • E-mail: zlobekjp@wp.pl
 • Telefon: 506246580

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Zespołu Żłobków w Jaworniku Polskim
 • Adres: Hadle Szklarskie 70 37-231 Jawornik Polski
 • E-mail: zlobekjp@wp.pl
 • Telefon: 506246580
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
admin admin 23 maja 2021 23 maja 2021 [views]